Reklamacje

PROCEDURA REKLAMACJI I POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH NIEPRZEWIDZIANYCH, DOTYCZĄCA USŁUG SZKOLENIOWO-ROZWOJOWYCH FIRMY PROMEDIA JERZY OSIKA

REKLAMACJE:

1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji usługi szkoleniowej, jeśli nie została ona zrealizowana zgodnie z ofertą.

2. Reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora: ul. Marszałkowska 58/15, 00-545 Warszawa lub na adres e-mail: e.fijalkowska@promedia.biz.pl. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia w formie pisemnej. Po upływie wyżej określonego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane. 

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę firmy, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, przedmiot reklamacji (nazwa szkolenia, termin i miejsce realizacji) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania wobec firmy szkoleniowej.

4. Zastrzeżenia  i  reklamacje  są  rozpatrywane  w   terminie  30   dni   od   daty   ich otrzymania.

5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana w całości lub w części, firma zaproponuje jedną z form rekompensaty: zniżka na kolejne szkolenie, doradztwo, powtórna realizacja szkolenia zmodyfikowana o elementy, które budziły zastrzeżenia, obniżenie pierwotnej ceny szkolenia.

SYTUACJE NIEPRZEWIDZIANE:

1. W przypadku  nagłej sytuacji losowej powodującej nieobecność trenera, firma niezwłocznie skontaktuje się z klientem (szkolenia zamknięte) lub uczestnikami (szkolenia otwarte) i zaproponuje im inny termin szkolenia.

2. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników, zastosowanie mają przepisy BHP i PPO. Wszystkie sale szkoleniowe, z których korzysta firma Promedia Jerzy Osika spełniają zasady BHP i PPO.

3. W przypadku braku dostępności sali szkoleniowej firma zapewni inną lokalizację w pobliżu o tym samym, wymaganym standardzie. Jeżeli znalezienie odpowiedniego miejsca w przewidzianym terminie szkolenia nie będzie możliwe, firma zastrzega sobie prawo do przełożenia szkolenia na inny termin.