Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PROMEDIA JERZY OSIKA

§1. Postanowienia ogólne
Organizatorem szkoleń jest firma Promedia Jerzy Osika z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58/15, REGON 013029048, NIP 6321572039, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem. Szkolenia odbywają się w terminie i formie wskazanych przez Organizatora w szczegółowych ofertach szkoleń. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.

§2. Uczestnictwo w Szkoleniu
Warunkami uczestnictwa w Szkoleniu są:
• Zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej lub wysłanie zgłoszenia e-mailem do Organizatora.
• Akceptacja zgłoszenia przez Organizatora;
• Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
• Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu upływa w dniu wskazanym przez Organizatora.

§3. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu
Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Szkoleniu powinna być dokonana w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu: a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 14. dnia przed rozpoczęciem Szkolenia, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział; b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji pomiędzy 13. a 6. dniem przed rozpoczęciem Szkolenia, Organizator ma prawo zatrzymać odstępne w wysokości 10 % wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział; c) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 5. dniu przed rozpoczęciem Szkolenia lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.

§4. Opłaty
Opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu są zamieszczone w ofercie Szkolenia. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Szkoleniu. Brak uregulowania należności za udział w Szkoleniu w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Szkolenia upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

§5. Reklamacje
Wszelkie reklamacje Uczestników Szkolenia wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora: ul. Marszałkowska 58/15, 00-545 Warszawa lub na adres e-mail: e.fijalkowska@promedia.biz.pl. Reklamacje Uczestników Szkolenia mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Szkolenia w formie pisemnej. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane. Szczegółowa procedura reklamacji dostępna jest pod linkiem: https://jerzyosika.com/reklamacje/

§6. Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Szkolenia jest Organizator. Każdej osobie zgłaszającej się do udziału w Szkoleniu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, prawo do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Szczegółowa polityka przetwarzania danych dostępna jest pod linkiem: https://jerzyosika.com/polityka-prywatnosci/

§7. Postanowienia końcowe
W przypadku, gdy Szkolenie nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe. W przypadku, gdy Szkolenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, pożar, itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Szkoleniu, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Szkolenia. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.